Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Regionální služby knihovnám

Městská knihovna T.G. Masaryka Šumperk je pověřena Vědeckou knihovnou v Olomouci výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny okresu Šumperk. Regionální funkce jsou poskytovány v souladu s § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a jsou hrazeny z finančních prostředků Olomouckého kraje. Cílem je zaručit i občanům v malých obcích dostupné knihovnické a informační služby. Služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.

Základní služby poskytované knihovnám regionu:

  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
  • vzdělávání knihovníků, porady a semináře
  • podpora a pomoc při zpracování statistiky o činnosti knihoven
  • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich distribuce a cirkulace
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • nákup, zpracování a distribuce knihovních fondů, pořízených z prostředků zřizovatele (obce)
  • IT podpora, servis automatizovaného knihovního systému

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc