Historie knihovny

Základy ke vzniku první veřejné knihovny v Šumperku položil šumperský měšťan, starosta města, poslanec zemského sněmu a známý příznivec vědy a umění Johann Friedrich Schneider v roce 1885, když odkázal svou vlastní bohatou knihovnu a s ní 1.000 zlatých ve prospěch zřízení veřejné městské bibliotéky.

Počátkem 20.století věnovali ve prospěch veřejné knihovny a čítárny v závěti svůj dům na Nové (dnešníSvobodově) ulici č.16 manželé Josef a Anna Spielvogelovi. Představovali si, že knihovna bude vybudována asi jako tehdy slavná knihovna ve Svitavách, zřízená z prostředků bohatého svitavského rodáka, amerického novináře Oswalda Ottendorfera.

Značný význam měly v minulosti knihovny spolkové. V našem městě patřila k nejvýznamnějším knihovna vědeckého spolku Kosmos, který v roce 1865 založili představitelé místní inteligence, lékař dr.Dominik Scholz, lékárník Josef Paul, architekt Zdenek Engelbert, právník dr.Josef Pollak aj. Po 1.světové válce měla jejich knihovna 500 svazků.

1919 – po vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních převzalo poměrně záhy péči o německou knihovnu a čítárnu městské zastupitelstvo. Byla vytvořena knihovní rada, vedení převzal kvalifikovaný knihovník, byl stanoven příspěvek na udržování knihovny a na nákup nových knih (asi 70 hal na 1 obyvatele).

První česká veřejná knihovna v Šumperku vznikla rovněž v roce 1919, a to spojením knihoven odboru Národní jednoty, tělocvičné jednoty Sokol a jednoty Čs.obce legionářské, z darů ministerstva školství, různých spolků i jednotlivců. Prvním knihovníkem byl prof. František Bayer a po něm až do roku 1938 prof.Jan Springer. Tento knihovník popsal počátky české veřejné knihovny v článku Ze starého Šumperka.

Prvním sídlem české knihovny byla malá spolková místnost na nádraží, později sídlila v klubovně Besedy na bývalém Eichelbrennerově náměstí , v r.1926 získala knihovna samostatnou, ovšem málo vyhovující tmavou místnost v budově bývalého Dominikánského kláštera.

1945 – po druhé světové válce byla česká veřejná knihovna velmi rychle obnovena. První Češi, zejména vracející se starousedlíci, svědomitě vraceli všechny předválečné výpůjčky, knižními dary přispívali jednotlivci i společenské organizace v akci Dobrovolná národní daň - knihy do pohraničí.

Knihovna zahájila činnost v roce 1946 na Lužickosrbské ulici, prvním poválečným knihovníkem byl odb.učitel Edmund Švec.

Na pomoc dalším vznikajícím obecním knihovnám se rovněž v roce 1946 ustanovila i knihovní rada státní doplňovací knihovny.Ta měla za úkol distribuovat po okrese putovní soubory knih, zakoupené ze státních prostředků.
Ve stejném roce vznikla také okresní studijní knihovna na ul.Sadové (č.p.2), knihovník Svatopluk Cenek v ní soustředil pozoruhodný fond naučné literatury.

1954 – knihovna se stěhuje do místnosti v Zámečku na Gottwaldově třídě (nyní DDM Vila Doris na ul.17.listopadu) a v tomto roce přichází první profesionální knihovník.

Rychle rostoucí počty knih, zvyšující se nároky na odbornou úroveň a na rozsah činnosti si brzy vynutily přijetí dalších profesionálních knihovníků a rozšíření prostor pro knihovnu.

1965 – vznikl systém střediskových knihoven. Střediskové knihovny zajišťovaly rozmanitou metodickou i praktickou pomoc menším neprofesionálním knihovnám ve svém okolí. V okrese Šumperk vzniklo 14 knihovnických středisek. Šumperská knihovna se stala Okresní knihovnou Šumperk. Knihovna plnila současně funkci městské, střediskové i okresní knihovny.

V letech 1968–1969 byla pro potřeby knihovny rekonstruována vila na ul.17.listopadu (tehdy Gottwaldova), ve které knihovna působí do dnešních dnů.
Jestliže se v prvních letech po přestěhování prostory knihovny jevily jako dostatečné, již koncem 70.let začínají narůstat problémy a knihovna se opět potýká s nedostatkem prostor pro svou stále narůstající činnost. Provozu poněkud ulehčilo otevření městských poboček v okrajových částech města.


1975–1991 knihovna Sluníčko na 6.základní devítileté škole pro žáky školy,

1983 – vznikla Okresní knihovna Šumperk, rozpočtová organizace Okresního národního výboru Šumperk. Tato organizace plnila současně funkci městské, střediskové i okresní knihovny.

 

1984 – knihovna Sever na Temenické ul.

 

1991–1997 – pobočka na Jesenické ulici pro občany okolního sídliště.

 

1994 – knihovna kupuje první počítač

1996 – v rámci reorganizace státní správy (vznik samostatného okresu Jeseník) byla z okresní knihovny Šumperk k datu 1.1.1996 delimitována knihovnická střediska Javorník, Jeseník, Mikulovice a Žulová s celkem 25 knihovnami do působnosti Knihovny Vincence Priessnitze Jeseník, kterou zřídil Okresní úřad Jeseník jako knihovnu s okresní působností.

1997 – z rozhodnutí dosavadního zřizovatele - Okresního úřadu Šumperk je zrušena Okresní knihovna Šumperk k datu 31.5.1997. Knihovny a péče o ně předány novým zřizovatelům, kterými se staly obce a města. Okresní centralizovaný systém byl transformován, na základě vzájemné dohody jednotlivých zřizovatelů vznikla knihovnická střediska, pomoc malým neprofesionálním knihovnám zajišťovaly i nadále střediskové knihovny s profesionálními pracovníky, a to s pomocí Okresního úřadu Šumperk. OkÚ přispíval na výkon regionálních funkcí dotacemi zřizovatelům.

1.června 1997 – vzniká Městská knihovna Šumperk jako příspěvková organizace města Šumperka. Knihovna vykonává rovněž za přispění Okresního úřadu Šumperk funkci okresního centra veřejných knihoven.

1998 – knihovna získává díky grantu Ministerstva kultury ČR v programu RISK (rozvoj informační sítě knihoven) první připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky a modemu.

 

1999 – knihovna je připojena pevnou linkou k síti Internet, možnosti Internetu začínají využívat nejen naši čtenáři, ale stále více pracovníci knihovny. Obnovené vydání knihy pověstí Anežky Šulové Obr na Šošole je počátkem spolupráce s regionálním nakladatelstvím Pavel Ševčík – VEDUTA Štíty


2000 – dětské oddělení zahajuje automatizovaný provoz v programu od společnosti KP-SYS

Budova knihovny byla vybavena zvedací plošinou a byl tak umožněn přístup imobilních občanům. Pro nevidomé uživatele je z grantu MK ČR v programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) uvedeno do provozu internetové pracoviště a tím byla zahájena intenzívní spolupráce s organizací SONS (Sjednocená organizace nevidomých a  slabozrakých)


2001 – je přijat zákon 257/2001 O knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Zákon určuje podmínky pro podporu státu v oblasti knihovnických a informačních služeb a mimo jiné umožňuje i nadále spolupráci a vzájemnou pomoc mezi většími a menšími knihovnami. Služby knihovny byly rozšířeny o půjčování zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele.

2002 – Městská knihovna Šumperk je krajskou knihovnou - Vědeckou knihovnou v Olomouci pověřena zajištěním regionálních funkcí na území okresu Šumperk

 

Ve spolupráci s výtvarníky regionu Anežkou Kovalovou, Věrou Kovářovou a Petrem Válkem byla uspořádána dobročinná dražba originálů jejich ilustrací k regionálním pověstem.  Výtěžek byl věnován knihovně v Kralupech nad Vltavou, která byla v tomto roce, stejně jako řada dalších českých knihoven, postižena záplavami.

 

2003 – Knihovna se připojuje k iniciativě Informačního centra pro neziskový sektor Národní knihovny ČR a navazujeme spolupráci s neziskovými organizacemi v regionu. První společnou akcí je výstava Neziskovky a možnosti jejich podpory.

 

2004 – K pátému  výročí partnerské spolupráce mezi městy je Městská knihovna Šumperk pověřena zřizovatelem  uspořádáním výstavy Šumperk včera a dnes. Tato výstava byla prezentována v rámci mezinárodní oslavy v Bad Hersfeldu  (SRN).

 

Pozdrav od nás – originální pohlednice, které byly prodávány ve veřejné sbírce  ve prospěch Dětského hospicu v Malejovicích, nakreslily stovky dětí v několika desítkách knihoven okresu Šumperk, účastníci Bambiriády v Šumperku, čtenáři partnerské knihovny v Nyse (Polsko) a přátelé z řad výtvarníků regionu. Na závěr akce byla uspořádána další dobročinná dražba.

 

Ve spolupráci se SKIP 10 (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) byl v šumperském  hotelu Sport a v knihovně uspořádán seminář Knihovna ve svém regionu.